Met het bestemmingsplan Haspel lijkt er voor de gemeente Ermelo een eind te komen aan één van de langlopende dossiers.
Met het bestemmingsplan Haspel lijkt er voor de gemeente Ermelo een eind te komen aan één van de langlopende dossiers. www.pixabay.com

Dertig nieuwe woningen en beperkte groei Ten Hove: bestemmingsplan Haspel maakt einde aan langlopend dossier

13 december 2022 om 15:00 Politiek

ERMELO Met het bestemmingsplan Haspel lijkt er voor de gemeente Ermelo een eind te komen aan één van de langlopende dossiers. De pijn zat het vooral in het al dan niet handhavend optreden tegen activiteiten van pallet- en timmerfabriek Ten Hove die in strijd waren met het bestemmingsplan.

Wijnand Kooijmans

Het gebied, de bedrijvigheid en de verschillende belangen zijn al geruime tijd onderwerp van gesprek. Bij de vaststelling van het Tonselse Veld in 2014 zijn enkele percelen in het gebied buiten beschouwing gebleven. Dit omdat eerst onderzocht moest worden of de aanwezige bedrijven verplaatst konden worden naar een bedrijventerrein. Dat blijkt in de praktijk niet haalbaar.

Dat heeft geleid tot gesprekken met alle partijen die in het gebied aanwezig zijn. In het plan dat nu is opgesteld, is door hen daarin ook meegedacht. Het gaat dan om de eigenaar van recreatiepark Jacarja, de stichting Woon- en Recreatiebelangen Tonselse Veld, de grondeigenaren en Ten Hove. Ook is overleg gevoerd met de provincie Gelderland, de Veiligheidsregio Noord- en Oost Gelderland en het Waterschap Vallei & Veluwe.

DERTIG NIEUWE WONINGEN

Een deel van het gebied wordt omgevormd van ‘agrarische bedrijvigheid’ naar woningen. Rekeninghoudend met de natuur kunnen er zo’n dertig nieuwe woningen worden gebouwd. Ten Hove krijgt toestemming voor de bouw van twee loodsen om de huidige werkzaamheden binnen in plaats van buiten te doen. Hiermee wordt de geluidsoverlast voor de omwonenden verminderd. Een brede groenwal rondom de bedrijvigheid en een natuurvriendelijke inpassing van de woningen zorgt ervoor dat de nieuwe ontwikkelingen goed bij het landschap passen.

MILIEUBELASTENDE ACTIVITEITEN ONMOGELIJK

Van het aantal woningen worden er zes gebouwd in de sociale sector en 24 als dure woningen. De tien zorgwoningen die al zijn vergund, worden nu ook vastgelegd in het nieuwe bestemmingsplan. Door het verdwijnen van een deel van de bedrijvigheid worden milieubelastende activiteiten onmogelijk gemaakt. De afgegeven milieuvergunningen worden ingetrokken en er komt meer ruimte voor het in stand houden van het aangrenzende Natura 2000-gebied.

GEEN GROTE UITBREIDING TEN HOVE 

Niet alle zienswijzen (bezwaren) die tegen het conceptplan waren ingediend, kunnen worden ingewilligd. Zo kan aan het verzoek van het bedrijf Ten Hove om een smallere groene bufferzone dan dertig meter te hanteren niet tegemoet worden gekomen. Niet alleen omdat een goed woon- en leefklimaat moet worden geborgd ten aanzien van het naastgelegen recreatieterrein maar vooral omdat daarmee een te grote uitbreiding van het bedrijf ontstaat.

TWEE SCHUREN 

Om dezelfde redenen kan aan de wens van het bedrijf om op het hele perceel houtbewerking en opslag toe te staan niet tegemoet worden gekomen. De groei is beperkt tot het toestaan van de twee schuren om de inpandige houtbewerking en inpandige opslag mogelijk te maken. Ook kan niet tegemoet worden gekomen aan de wens meer woningen in de sociale sector te bouwen. Dit vanwege de ligging direct tegen het Natura 2000-gebied aan en de aangetroffen diersoorten.

Door de gemeente wordt 24 januari van het nieuwe jaar een informatieavond gehouden over het plan. Voor de plannen definitief kunnen worden gerealiseerd dienen nog wel aanvullende onderzoeken te worden uitgevoerd.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie