Volgens de rechtbank zijn niet alle vergunningen van het bedrijf op orde
Volgens de rechtbank zijn niet alle vergunningen van het bedrijf op orde Wijnand Kooijmans

Geheime stukken inzake Tomassen Duck-To vooralsnog niet openbaar

20 september 2022 om 15:47 Rechtbank

ERMELO De gemeente Ermelo hoeft de stukken die met de raad zijn gedeeld over Tomassen Duck-To voorlopig niet openbaar te maken. Een verzoek om een voorlopige voorziening hiertoe door de Stichting DOEH is afgewezen door de rechtbank Gelderland. De rechter is van mening dat het spoedeisende karakter ontbreekt.

Inzet is de presentatie en toelichting van 22 juni door het college van burgemeester en wethouders  aan de raad over de positie van de gemeente in het dossier rond Tomassen Duck-To. Hierop is door het college geheimhouding gelegd. Hiernaast wil de stichting dat de stukken rond de eventuele verplichting onderzoek te doen naar de effecten voor natuur en milieu openbaar worden gemaakt. Dit voor zover het de aangevraagde vergunning door Tomassen Duck-To betreft.

OPHEFFING College en raad hebben zich op het standpunt gesteld dat de bezwaren tegen de besluiten van 22 en 29 juni niet als bezwaarschrift kunnen worden aangemerkt omdat de stichting verzoekt om opheffing van de geheimhouding. De rechter vindt dit standpunt onjuist. Zowel college als raad moeten een besluit nemen over het bezwaar. Dat beide organen het bezwaarschrift aanmerken als een verzoek tot ontheffing van de geheimhouding doet daar, zo vindt de rechter, niets van af. Door de stichting is aangegeven dat zij de informatie en stukken nodig hebben om zich voor te bereiden op een eventuele procedure wanneer vergunning wordt verleend aan Tomassen Duck-To. Het college heeft tijdens de rechtszitting aangegeven dat zij verwachten begin december een besluit te nemen over die aanvraag. De rechter is van mening dat het spoedeisende belang ontbreekt omdat uiterlijk eind oktober, begin november een besluit wordt genomen over de bezwaren. De stichting heeft naar de mening van de rechter onvoldoende onderbouwd waarom niet tot die datum kan worden gewacht. Ook is niet aangetoond dat de stichting onvoldoende tijd heeft om de informatie en stukken te bestuderen rond besluit over de aanvraag om de vergunning.

BESLUIT Ten aanzien van de stukken rond de milieu-effectrapportage stelt de rechter dat de gemeente ten onrechte het afwijzen van het verzoek van de stichting DOEH niet heeft onderbouwd. Dat maakt dat het besluit niet deugt en alsnog een besluit moet worden genomen over het verzoek tot openbaarmaking van het advies. De verdediging van de gemeente dat het gevraagde advies niet bestaat wordt niet gedeeld door de rechter. Zo heeft de gemeente niet onderzocht of het advies bestaat. Dat vindt de voorzieningenrechter onbegrijpelijk omdat de zitting gaat over de openbaarmaking van dit advies. De mening van de gemeente dat de wet openbaarheid van bestuur niet de juiste weg is om de stukken te verkrijgen wordt evenmin door de rechter gedeeld. De wet kent, zo geeft de rechter aan, het recht documenten op de vragen en daarover moet de gemeente een besluit nemen. De rechter geeft aan dat de gemeente de bezwaren wel daadwerkelijk voortvarend moet behandelen.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie