Ermelo werkt aan een nieuw bestemmingsplan waarin alle huidige activiteiten van eendenslachterij Tomassen Duck-To worden gelegaliseerd.
Ermelo werkt aan een nieuw bestemmingsplan waarin alle huidige activiteiten van eendenslachterij Tomassen Duck-To worden gelegaliseerd. Wijnand Kooijmans

Doorbraak in dossier Tomassen ondanks onenigheid in raad Ermelo: motie van treurnis wegens achterkamertjes en achterhouden informatie

7 december 2023 om 15:00 Politiek

ERMELO De meerderheid van de Ermelose gemeenteraad stemt in met het werken aan een nieuw bestemmingsplan waarin alle huidige activiteiten van eendenslachterij Tomassen Duck-To worden gelegaliseerd. Tegen stemden de fracties van Progressief Ermelo, VVD en HEE22.

Wethouder Hugo Weidema maakte duidelijk dat met dit besluit het dossier Tomassen niet is gesloten. Volgens hem moet de raad hierin de komende tijd nog de nodige besluiten nemen. Ook is niet duidelijk of kan worden volstaan met een aanpassing van de huidige vergunningaanvraag of dat een nieuwe aanvraag moet worden ingediend. Volgens de wethouder moet de raad in ieder geval rond de zomer een besluit nemen over een gewijzigde verklaring van geen bedenkingen.

ONZORGVULDIG

Met name Progressief Ermelo en HEE22 vinden de totale gang van zaken onzorgvuldig. Dat resulteerde in een motie van treurnis. Onder meer is er kritiek op dat standpunten van politieke partijen zonder openbaar debat in stukken van het college van burgemeester en wethouders belanden en dat niet alle relevante informatie aan de raad is verstrekt. Het voorstel is volgens beide partijen niet rijp voor besluitvorming.

ACHTERKAMERTJES

Wethouder Hugo Weidema gaf aan dat de motie best wat met hem doet. Mede omdat hij van mening is wel alle informatie aan de raad te hebben gegeven en de bewering dat dit niet zo is onjuist is. Hij weerlegt ook de kritiek dat besluiten tot stand zijn gekomen door een een-tweetje tussen de partij één-Ermelo, waarvoor hij in het college zit, en hemzelf via achterkamertjes. Daarvan is volgens hem geen sprake geweest. De motie van treurnis kreeg alleen de steun van de fractie van de VVD. 

ACHTERHOUDEN INFORMATIE 

Coalitiepartijen en de SGP staan in het dossier Tomassen Duck-To recht tegenover de fracties van Progressief Ermelo, VVD en HEE22. De laatste drie vinden dat het college te vaak informatie heeft achtergehouden en men onvoldoende informatie heeft om besluiten te nemen.

‘GEEN IDEE WAAR WE JA TEGEN ZEGGEN’

Dat laatste werd ook verwoord door Hema van der Weide (VVD) die geen meerderheid meekreeg voor haar verzoek de besluitvorming uit te stellen. Volgens haar is de fractie van de VVD er niet in geslaagd aan de hand van de beschikbare informatie handen en voeten te geven aan het innemen van een standpunt. ,,Ik geen idee waar we ja tegen zeggen indien we het voorstel van het college van burgemeester en wethouders aannemen”, zo gaf Van der Weide aan. ,,Ook al willen ook wij graag een klap op dit dossier geven.” 

RAADPLEGING STICHTING DOEH

Onder meer is haar kritiek dat de Stichting DOEH niet is geraadpleegd over de intentieovereenkomst die het college heeft gesloten met het bedrijf Tomassen DucK-To over het terugbrengen van het aantal te slachten eenden. Haar verzoek om uitstel kreeg alleen de steun van Progressief Ermelo en HEE22.

MEERDERHEID

Een meerderheid was er voor een amendement van één-Ermelo en CDA. In het besluit wordt vastgelegd dat de raad instemt met de uitgangspunten zoals deze zijn opgesteld in de concept-intentieovereenkomst om daarmee een constructief proces te bevorderen dat leidt tot een eindoplossing ten aanzien van de huidige en toekomstige bedrijvigheid van de eendenslachterij.

BUITEN DE LIJNTJES 

Volgens Henri Luitjes is het voor hem wel glashelder dat het bedrijf zich ook strikt aan de afspraken moet houden. Als het bedrijf de afspraken toch probeert een beetje buiten de lijntjes te kleuren is voor hem de kous af. Dan is er wat hem betreft eigenlijk geen plek meer voor het bedrijf in Ermelo. Met steun van de ChristenUnie kreeg dit amendement met dertien stemmen voor en acht tegen de meerderheid in de raad.

NIEUWE VERGUNNINGSAANVRAAG

Van belang is nu de verdere discussie tussen de Omgevingsdienst Noord Veluwe en het college of het bedrijf al dan niet een gehele nieuwe vergunning moet aanvragen. Daarover is, zo zegt wethouder Weidema, nog geen definitief standpunt ingenomen. Ook al heeft de omgevingsdienst een adviserende functie en kan een advies naast zich worden gelegd, de wethouder zegt te begrijpen dat het negeren van een advies in deze kwestie niet handig zou zijn.

OVERNAME DOSSIER DOOR PROVINCIE

Daarnaast is er het schrijven van Ton Brouwer en Bas de Gaay Fortman die ingrijpen van het college van gedeputeerde staten van Gelderland noodzakelijk vinden. Onder meer wordt de gemeente verweten niet of niet naar behoren besluiten te hebben genomen. Ze zijn van mening dat de kruimelregelingen die zijn toegepast om illegaal gerealiseerde voorzieningen toe te staan in strijd zijn met wettelijke bepalingen.

RECHTERLIJKE UITSPRAAK

Kritiek van hen is dat niet of niet naar behoren wettelijk vereiste handelingen worden verricht door de gemeente en slechts met de grootste tegenzin handhavend wordt opgetreden en vaak pas na daartoe door een rechterlijke uitspraak te worden verplicht.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie