Afbeelding
Pixabay

Akkoord over bouw 250 sociale huurwoningen

20 december 2021 om 19:35 Politiek

ERMELO Tot en met 2030 moeten er in de gemeente Ermelo in ieder geval 250 sociale huurwoningen bijkomen. Dat is opgenomen in de overeenkomst die burgemeester en wethouders hebben gesloten met woningcorporatie Uwoon en de huurdersorganisatie De Groene Draad.

Wethouder Laurens Klappe zegt dat de gemeente, in samenspraak met Uwoon, ook de mogelijkheid wil onderzoeken huurwoningen te splitsen. Volgens hem zijn er voldoende mogelijkheden bestaande woningen in twee of drie units te splitsen. De doorstroming moet beter op gang komen waarvoor een verhuiscoach ingezet gaat worden.

Er moet, zo geeft Klappe aan, meer balans komen tussen buurten waarin mensen met een psychiatrische achtergrond worden gehuisvest. Naar zijn mening wonen die nu te weinig verspreid over alle wijken in Ermelo. Dat levert daar, zo is zijn mening, te veel overlastsituaties op waarvan bewoners niet vrolijk worden. Ook moet er meer aandacht worden geschonken aan de begeleiding en ondersteuning van deze groep. Waarbij in het uiterste geval bij overlast tot uithuiszetting moet worden overgegaan.

CALLUNA Uwoon wil nadrukkelijk worden betrokken bij, zo geeft Klappe aan, eventuele nieuwbouwplannen op de terreinen van Calluna en de wethouder Balverszaal. De corporatie ziet mogelijkheden op deze locaties ook sociale woningbouw te realiseren. Daarnaast wordt er op ingezet sociale woningbouw zo lang mogelijk voor de doelgroep te behouden.

Uitgangspunt voor de raamovereenkomst is de woonvisie van de gemeente Ermelo. De afspraken gelden voor een periode van vier jaar. De focus ligt in die periode vooral op beschikbaarheid en betaalbaarheid. Daarnaast wordt ingezet op het leefbaar houden van complexen, buurten en wijken en op het thema duurzaamheid. Jaarlijks wordt de voortgang van de afspraken besproken.

Tijdens het overleg zijn betrokken partijen tot de conclusie gekomen dat bij het maken van beleid stappen tot een betere samenwerking kunnen worden gezet. Op dit punt wil men in 2022 stappen zetten. Uwoon stelt in 2022 een nieuw ondernemingsplan vast met een vernieuwing van haar woningbestand en huurbeleid. Dat heeft gevolgen voor de keuzes die door de corporatie worden gemaakt. De consequenties hiervan worden met de gemeente en de huurdersorganisatie besproken en kan, indien noodzakelijk, leiden tot een aanpassing van de afspraken die zijn gemaakt.

PRIORITEITEN Als het gaat om prioriteiten, speerpunten en ambities wordt gewerkt aan de hand van vijf thema’s. Betaalbaar- en beschikbaarheid, huisvesting van specifieke groepen, wonen, welzijn, zorg en ouderenhuisvesting en leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Vijfde thema is kwaliteit en duurzaamheid van de woningen.

Gezien de urgentie op de woningmarkt en dat niet alles tegelijk kan worden aangepakt wordt de eerstkomende jaren ingezet op betaalbaarheid en beschikbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid door de gemeente. 

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie