Het terrein Telgterweg 333.
Het terrein Telgterweg 333. Wijnand Kooijmans

Bouw van 62 tot 76 woningen in gebied Hart van Horst: insteek is zo veel mogelijk woningbouw realiseren

17 november 2023 om 19:00 Nieuwbouw

ERMELO In de discussienota rond het Hart van Horst, die de raad wordt voorgelegd voor vastlegging, wordt uitgegaan van de bouw van 62 tot 76 woningen. Dat is inclusief de verplaatsing van een veehandelsbedrijf, woning en de materiaalopslag boomkwekerij.

Het plan gaat uit van het realiseren van zo veel mogelijk woningbouw voor zover dit landschappelijk acceptabel is. Ook moet de verkeerssituatie verbeteren. Om de plannen te realiseren, moeten nog de nodige stappen en onderhandelingen worden gevoerd, zo geeft het college van burgemeester en wethouders aan. Ook wordt gestreefd naar voldoende draagkracht bij alle betrokkenen.

EIGENDOM

Alle betrokken locaties die worden genoemd voor verplaatsing zijn eigendom van dezelfde eigenaar. Verplaatsing van het veehandelsbedrijf naar een alternatieve locatie wordt planologisch begrensd. De activiteiten van het bedrijf bestaan uit maximaal driemaal per week vervoeren van rundvee in een vrachtwagen in de tijd van elf uur ’s avonds tot zeven uur ’s morgens. Het gaat dan zowel om aan- als afvoer. Uitbreiding van de activiteiten worden in de plannen onmogelijk gemaakt.

BEZWAAR WONINGBOUW NABIJ BEDRIJF

De betrokken eigenaar heeft laten weten een duidelijk antwoord te willen of de gevraagde verplaatsingen worden toegestaan. Anders gaat hij de bedrijfsvoering aan de Telgterweg 333 voortzetten. Daarmee zou, zo geeft het college aan, uitvoering van de visie ernstig worden vertraagd. De eigenaar heeft aangegeven bezwaar te hebben tegen woningbouw nabij zijn bedrijf. In het verleden heeft hij zo’n situatie al eens meegemaakt. Er werden woningen gebouwd nabij zijn vorige bedrijfslocatie met als gevolg veel klachten van de bewoners van de huizen. Dat was voor hem ook reden te verhuizen naar de Telgterweg.

BOUWBEDRIJF VERPLAATSEN

De eigenaar van Zeeweg 91 wil zijn bouwbedrijf verplaatsen naar de Telgterweg 286-288. Het huidige onderkomen voldoet niet meer aan de gewenste bedrijfsvoering. De huidige locatie wil hij omvormen naar wonen. Het gaat om de bouw van zo’n vierentwintig woningen.

Het college geeft aan dat de kans groot is dat de verplaatsing van het veehandelsbedrijf, woning en opslag materialen op bezwaren stuiten bij omwonenden. Onder meer vanwege de handelwijze van hem bij een eerdere poging tot verplaatsing.

SLOOPMETERS

Eigen plannen van omwonenden bleken in het verleden niet mogelijk, onder meer door het gebrek aan sloopmeters. Zij vinden dat de gemeente betreffende sloopmeters met twee maten meet. Ook vindt men dat het waardevolle Enkendorplandschap wordt aangetast en wordt afgeweken van het functieveranderingsbeleid. Ook wordt naar hun mening afgeweken van het ontwikkelingsperspectief voor Horst en Telgt.

Het college geeft aan dat de invloed van het college en de raad relatief is. Zodra wordt ingestemd met de verplaatsing kan weinig invloed meer worden uitgeoefend in het verdere proces. Het college vindt dat woningbouw aan de Zeeweg 104 nog steeds niet wenselijk is.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie