Afbeelding
pixabay

Raad ziet af van raadsenquête

9 september 2021 om 09:29 Politiek

ERMELO Er komt geen raadsenquête over de uitkomst van het onderzoek naar de langlopende dossiers. Daartoe heeft de gemeenteraad van Ermelo met dertien stemmen voor en zeven tegen besloten. De tegenstand kwam van de voltallige fractie van het CDA en één lid van BurgerBelangen Ermelo.

Wijnand Kooijmans

Het voorstel niet over te gaan tot een raadsenquête werd ingediend door Frans Snoek (SGP). Met het afstemmen van de enquête neemt de meerderheid van de raad afstand van een vorig jaar aangenomen motie waarin wel om deze enquête werd gevraagd met de mogelijkheid mensen onder ede te verhoren.

Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) vindt een raadsenquête een te zwaar middel. Ook vraagt ze zich af wat de raad met de eventuele uitkomsten daarvan kan doen. ,,Het rakelt veel op en kost enorm veel tijd en geld.” Waar Erik van der Weide (CDA) de mogelijkheid wel wil open houden omdat er een enorme tegenstelling bestaat tussen de uitkomsten van het onderzoek naar de dossiers en de mening van diegenen die betrokken zijn bij de dossiers.

De gemeenteraad wil in meerderheid wel in gesprek met de betrokkenen bij de drie dossiers. Een motie hiertoe werd met dertien tegen zeven stemmen aangenomen. Met name Progressief Ermelo en SGP zijn tegen deze gesprekken. Anneke Knoppert gaf aan dat deze gesprekken breder moeten worden getrokken en in een totaal inspraakproces moeten worden meegenomen en niet beperkt moeten blijven tot de drie partijen. 

Namens het college van burgemeester en wethouders werd het gesprek ook ontraden door wethouder Hans de Haan. Hij vindt dat raadsleden niet kunnen worden gedwongen met de betrokkenen bij de dossiers in gesprek te gaan. Ook vindt hij dat daarmee geen recht wordt gedaan aan de uitkomst van het onderzoek.

Door wethouder Laurens Klappe werd aangegeven dat alle langlopende dossiers momenteel worden behandeld door het college. Hij deed de toezegging dat de raad over de voortgang regelmatig zullen worden geïnformeerd. Als het gaat om vertrouwelijke informatie wordt deze gedeeld aan het eind van raadsvergaderingen. Daarmee wil men de informatie met de gehele raad delen en dat, waar mogelijk, niet alleen beperken tot de fractievoorzitters.

Een voorstel van ChristenUnie en CDA eenmaal per half jaar een gesprekstafel te houden met de verantwoordelijke portefeuillehouders over lopende dossiers haalde met negen stemmen voor en elf tegen niet de eindstreep. De gemeenteraad wil wel over een jaar weten hoe de stand van zaken is als het gaat om de aanbevelingen die het bureau heeft gedaan om de communicatie met de inwoners te verbeteren. Aanbevolen was dit pas over twee jaar te doen.

Met dertien stemmen voor en zeven tegen werd ook een motie van BurgerBelangen Ermelo aangenomen. Hierin wordt het college opgedragen, indien wordt afgeweken van de adviezen van de commissie bezwaarschriften of rechterlijke uitspraken terzijde wordt gelegd de voltallige raad hierover binnen een week te informeren. Voor stemden naast de fractie van Burger Belangen Ermelo het CDA en de ChristenUnie. SGP, Progressief Ermelo en VVD keerden zich tegen deze motie. De meerderheid van de raad wil hiermee haar corrigerende rol kunnen vervullen.

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie