Begraafplaats Koningsvaren in Ermelo wordt uitgebreid.
Begraafplaats Koningsvaren in Ermelo wordt uitgebreid. Wijnand Kooijmans

Begraafplaats Koningsvaren in Ermelo wordt uitgebreid met ruim elfhonderd graven

2 juni 2023 om 17:00 Maatschappelijk

ERMELO De gemeentelijke begraafplaats Koningsvaren in Ermelo wordt uitgebreid met 1.148 graven. Voor het opstellen van een ontwerpplan wordt vijftigduizend euro uitgetrokken. Het college van burgemeester en wethouders heeft tevens besloten verder onderzoek te laten doen naar de realisatie van het plan en de gevolgen daarvan voor de exploitatie.

Om tijdig te kunnen voorzien in de noodzakelijke capaciteitsbehoefte na 2050 wordt alvast gestart met de voorbereidende procedure om op termijn te komen tot een verdere uitbreiding van de begraafplaats binnen het geldende bestemmingsplan.

UITGIFTE NIEUWE GRAVEN

Op basis van de uitgifte van nieuwe graven, de prognoses van het overlijden van inwoners en de beschikbare capaciteit wordt verwacht dat er omstreeks 2028 sprake is van een tekort aan particuliere graven die voor een bepaalde tijd worden uitgegeven.

Berekend is dat tot 2050 er behoefte is aan 1.790 nieuwe graven. Door het ruimen van algemene graven en het niet verlengen van grafrechten die zijn vastgelegd voor een bepaalde periode komen er 664 graven vrij. Hierdoor moet er ruimte worden vrijgemaakt voor minimaal 1.125 graven die voor een bepaald aantal jaren worden uitgegeven. Algemene graven en graven voor onbepaalde tijd (eeuwigdurend) zijn voldoende aanwezig volgens het college.

BEHOUD GROENE KARAKTER

Bij de uitbreiding moet het groene karakter van de begraafplaats worden behouden en dat geldt ook voor de uitstraling. De wijziging van de bestemming ‘bos’ wordt door het college niet haalbaar geacht. Aangegeven wordt dat efficiënt beheer mogelijk moet blijven.

Gekozen wordt voor drie gebieden waar inbreiding van het aantal graven mogelijk is. Daarnaast wordt de begraafplaats met één gebied uitgebreid waar plek is voor 429 graven. Dit gebied heeft al de bestemming ‘maatschappelijke begraafplaats.’ Het opstellen van een plan voor de uitbreiding moet inzicht geven in de financiering van de werkzaamheden.

BOMENKAP

Onderzoek vindt plaats naar de aanwezige bomen. Onder meer worden deze beoordeeld op vitaliteit en eventuele monumentale status. Aan de hand hiervan kan worden bepaald of een vergunning nodig is voor de kap, volstaan kan worden met een melding of dat de boom zonder enige beperking kan worden gekapt.

Door de wijziging van de inrichting van de begraafplaats stijgen de beheer-en onderhoudskosten. Door via onderzoek inzicht te krijgen in deze kosten kan dit, indien nodig, onderdeel worden van de besluitvorming over de uitbreiding van de begraafplaats en de financiering van de begraafplaats.

KOSTEN

Aangegeven wordt dat direct buiten de begraafplaats voldoende groen aanwezig is. Daar waar nodig wordt het groen gekapt om de uitbreiding mogelijk te maken. De hoeveelheid groen aan de Leuvenumseweg wordt uitgebreid. Na de kosten voor het opstellen van een plan is nog 540.000 euro beschikbaar voor de uitbreiding. Daarnaast is nog 448.000 euro beschikbaar voor de kosten van het algemeen onderhoud. 

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie