Ermelo legt spelregels vast voor het eventueel omzetten van recreatieterreinen in het buitengebied van Ermelo naar een andere bestemming. Foto: Het recreatiepark Bos en Weide.
Ermelo legt spelregels vast voor het eventueel omzetten van recreatieterreinen in het buitengebied van Ermelo naar een andere bestemming. Foto: Het recreatiepark Bos en Weide. Frieda Fennell

Ermelo presenteert spelregels transformatie recreatieterrein buitengebied naar wonen

23 mei 2023 om 10:00 Politiek

ERMELO De spelregels zijn vastgelegd voor het eventueel omzetten van recreatieterreinen in het buitengebied van Ermelo naar een andere bestemming. Het voorgestelde beleid wordt ter inzage gelegd. Binnen deze termijn kunnen zienswijzen (bezwaren) worden ingediend.

In de in 2015 vastgestelde toekomstvisie op de verblijfsrecreatie zijn vier gebieden aangewezen. Het gaat om de clusters Horst, Drieërweg, Strokel Tonsel en het buitengebied. Voor elk cluster is aangegeven wat het gewenste toekomstperspectief is. Voor de recreatieparken in het buitengebied wordt uitgegaan van maatwerk gezien de verschillen in ligging, grootte en eigendomssituatie. Uitgangspunt was op dat moment dat de parken behouden bleven voor recreatie en alleen tijdelijk een andere functie kunnen krijgen. Duidelijke kaders ontbreken en dat wordt nu rechtgezet.

TRANSFORMATIE NAAR ANDERE FUNCTIES

In 2021 heeft de raad gevraagd beleid te ontwikkelen voor een permanente transformatie naar andere functies. Hierbij werd uitgegaan van kleinschalige, oude parken met weinig toekomstperspectief. Het college geeft aan dat het lastig is te bepalen wat hier precies onder moet worden verstaan, een wat kleiner ouder park kan nog steeds waarde hebben voor recreatie gezien een gunstige ligging. Om die reden is dit niet meegenomen in het nu opgestelde beleid.

RANDVOORWAARDEN TRANSFORMATIE

In het nieuwe beleid worden voor de parken in het buitengebied de randvoorwaarden aangegeven voor het omzetten naar een andere functie. De mogelijkheden zijn onder meer afhankelijk van de afstand tot natuur, milieuhinder, wijze van ontsluiten en afstand tot voorzieningen. Uitgesloten zijn de drie parken in Speuld en de boerderijcampings.

PARKEN SPEULD UITGESLOTEN

De drie parken in het buitengebied van Speuld vormen een eenheid en worden niet gezien als solitaire parken. Ook zijn het in recreatief opzicht goede parken. De eigenaren van de parken zijn op de hoogte gesteld dat zij niet vallen onder de nieuwe visie. Voor boerderijcampings geldt dat deze een agrarische bestemming hebben. Op het moment dat de bedrijfsactiviteiten stoppen kan worden aangesloten bij het functieveranderingsbeleid dat de gemeente kent.

PERMANENTE BEWONING OF NIEUWBOUW

In de visie wordt gekozen voor twee pakketten. Het eerste betreft het één op één omzetten van recreatiewoningen naar permanente bewoning waarbij geen structurele wijzigingen nodig zijn aan het park. Dit geldt alleen bij de aanwezigheid van kwalitatief hoogwaardige woningen. Het tweede pakket bestaat uit een herstructurering waarbij de recreatiewoningen en andere voorzieningen op het terrein (deels) worden verwijderd en er iets nieuws voor in de plaats komt. Dat kan bijvoorbeeld woningbouw zijn.

VEREVENING

In de visie is een hoofdstuk over verevening opgenomen. Hiermee kan een bijdrage worden gevraagd voor het realiseren van openbare voorzieningen als compensatie voor het verlies aan toeristisch recreatief aanbod. De gelden kunnen worden bestemd voor het versterken van natuur, subsidie voor de stichting Schapedrift en de aanleg van recreatieve infrastructuur, zoals fietspaden, klompenpaden en mountainbikeroutes.

Wijnand Kooijmans
Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie