Afbeelding
Pixabay.com

Het geld vliegt alle kanten op volgens partij één-Ermelo

24 juni 2022 om 16:01 Overig

ERMELO Kritiek op het vorige college van burgemeester en wethouders. Dat heeft gelden toegezegd aan organisaties terwijl dat de bevoegdheid van de raad is. ,,Het geld vliegt alle kanten op”, zo zegt Henri Luitjes (één-Ermelo). ,,Het geld verdampt.”

Inzet is een amendement van CDA, één-Ermelo en ChristenUnie. Zij willen een bedrag van 399.000 euro aanwenden om het bedrag van 1,9 miljoen dat moet worden bezuinigd op het sociaal domein te verkleinen. Het gaat om geld dat door Ermelo is betaald als voorschot op de afrekening van het beschermd wonen en nu door centrumgemeente Harderwijk is teruggestort. Het inzetten voor bezuinigingen binnen het sociaal domein heeft geen gevolgen voor de groep die beschermd woont.

Luitjes vindt iedere euro van belang die kan bijdragen aan de doelstelling de 1,9 miljoen te bezuinigen. Dat streven wordt gedeeld door Jos van der Deure (ChristenUnie). Ook hij wijst op de taakstelling die de gemeente heeft als het gaat om de bezuinigingen op het sociaal domein.

VRAAGTEKENS Evelien Kars (Progressief Ermelo) zet vraagtekens bij het amendement. Tijdens de behandeling van de tweede bestuursrapportage in de beeld- en oordeelsvormende vergadering is geen enkele motie of amendement aangekondigd en leefden er alleen vraagtekens rond het inzetten van extra geld voor huisvesting van de school De Rietschans. Met als argument dat het nieuwe college van burgemeester en wethouders er ook wat van zou moeten kunnen vinden. Ze hoopt dat het geen gewoonte wordt dat na de vergaderingen er ineens nog een amendement komt.

Wethouder Sarath Hamstra geeft aan dat het college kan leven met de intentie van het amendement. Mede gezien de flinke taakstelling als het gaat om het bezuinigen op het sociaal domein. Maar moet melden dat het vorige college van het overschot bedragen tot een totaal van 203.000 euro heeft toegezegd aan organisaties. Dat betekent dat er van het teruggestorte geld nog maar 195.000 euro valt te bezuinigen op het sociaal domein.

VERSTOPT Hamstra vindt dat de toezeggingen gestand moeten worden gedaan, maar dat in de toekomst dit soort zaken anders moet. Zoals hij het ook eens is met Luitjes dat voorstellen waarmee veel geld is gemoeid niet moeten worden verstopt in een bestuursrapportage maar als apart voorstel aan de raad moeten worden voorgelegd. In dit geval extra geld voor de nieuwbouw en tijdelijke huisvesting van De Rietschans. Het gaat om een extra investeringsbijdrage van de gemeente van 764.000 euro. Als aanvulling op de 5.380.000 euro die eerder al voor dit doel was uitgetrokken.

De raad is unaniem van mening dat de gedane toezeggingen moeten worden gehonoreerd omdat anders, zo ook Hamstra aangeeft, de organisaties in moeilijkheden komen en er op mogen rekenen dat de gemeente toezeggingen nakomt. Dat maakt dat de drie partijen uiteindelijk voorstellen 195.000 euro in te zetten als bezuiniging op het sociaal domein.

Een wijziging die maakt dat ook de vier oppositiepartijen akkoord kunnen gaan met het amendement. En de bestuursrapportage.

Wijnand Kooijmans

Deel dit artikel via:
advertentie
advertentie