logo CDA
logo CDA CDA

CDA wil Ermelo de mooie plek laten blijven die het is

Politiek

ERMELO Als eerste partij heeft het CDA Ermelo het verkiezingsprogramma bekend gemaakt voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2022. Hierbij is gebruik gemaakt van de mening van mensen om aan de weet te komen wat zij belangrijk vinden. Daarnaast zijn de kernwaarden van het CDA in het programma meegenomen. Doel is Ermelo de mooie plek te laten blijven die het nu is.

Wijnand Kooijmans

Aangegeven wordt dat werk wordt gemaakt van solidariteit en gerechtigheid. Als er iets niet goed gaat in een mensenleven wordt het als een taak van de samenleving gezien een vangnet te zijn. De overheid moet geld met gepaste mate geven waar het nodig is en altijd met de menselijke maat. Iedereen moet bestaanszekerheid worden geboden.

Het CDA wil dat de gemeente meer werk maakt van preventie van verslavende en verdovende middelen onder jongeren met als doel het gebruik van drugs te voorkomen. Waar mogelijk moeten tijdelijk mantelzorgunits worden geplaatst naast de eigen woning met desgewenst een eigen huisnummer. 

Wat het CDA betreft wordt er een inkomenstoets uitgevoerd voor huishoudelijke zorg waarbij een tegemoetkoming wordt verstrekt naar financiële draagkracht. Eénmaal per jaar wordt er extra aandacht besteed aan eenzaamheid. Er moeten voldoende ontmoetingsplekken zijn voor jong en oud. Mantelzorgers en vrijwilligers moeten worden gestimuleerd en beloond. De hangplekken voor jongeren moeten worden veranderd in Jongeren Ontmoetings- en Activiteiten-Plek. Het CDA is voorstander van de komst van een kinderburgemeester en een kindergemeenteraad om jongeren meer bij het openbaar bestuur te betrekken.

Het CDA geeft aan voor grootschalige woningbouw te zijn, maar passend binnen de visie op de ontwikkeling van de gemeente in totaliteit. Afstand wordt genomen van de verdere groei van grootschalige industrie. Gepleit wordt voor kleinschalig en innovatief ondernemerschap. Hoogbouw in Ermelo wordt niet wenselijk gevonden.

De komst van zonneparken wordt niet uitgesloten maar mogen niet op goede landbouwgrond komen. Parkeerplaatsen worden bepleit aan de rand van de bossen. De biodiversiteit moet worden vergroot door het huidige bermenbeleid te veranderen. Het CDA geeft aan zich sterk te blijven maken voor een gezonde agrarische bedrijfsvoering en bloeiende familiebedrijven in de buitengebieden om combinatie met het waarborgen van natuurwaarden.

Bij woningbouw gaat inbreiding boven uitbreiding. Het groene karakter van het dorp mag daarbij niet worden aangetast. Er moeten voldoende en betaalbare woningen worden gebouwd voor starters en gezinnen. Woningen moeten zo veel mogelijk ten goede komen aan Ermeloërs. Ook is men voorstander van de komst van Knarrenhofjes.

Schoolgebouwen moeten ook buiten schooltijden gebruikt kunnen worden voor andere doeleinden. De speelvoorzieningen bij scholen moeten worden opengesteld voor de wijk. Gepleit wordt voor de oprichting van een Ermelose sportraad. Initiatieven op het gebied van cultuur worden gestimuleerd door subsidies. De verkeersveiligheid en de doorstroming moeten worden bevorderd.