Foto: Pixabay

Meer woningen op recreatieparken Ermelo

  Nieuwsflits

Het wordt makkelijker om recreatieparken in Ermelo om te vormen tot woningen. De gemeenteraad nam unaniem een motie aan die dit mogelijk maakt. De eis dat 90 procent van de bewoners moet instemmen met een wijzigen van de bestemming verblijfsrecreatie naar wonen vervalt. Dit is alleen nog een streefgetal en geen regel meer.

Wijnand Kooijmans

ERMELO - Het is aan de parken zelf om plannen te maken hoe zij hun park toekomstbestendig kunnen maken of een andere invulling willen geven.

De motie was ingediend door ChristenUnie, CDA, SGP en VVD waardoor op voorhand al een meerderheid bestond.

Meer discussie leverde de motie op van ChristenUnie en CDA waarin het college van burgemeester en wethouders werd gevraagd parkeigenaren actief te begeleiden bij het maken van plannen. In eerste instantie leken de coalitiepartijen zich hier tegen te verzetten. Ook uit vrees voor extra kosten die dan voor rekening van de gemeente komen. Uiteindelijk gingen zij ook overstag. Mede door wethouder Hans de Haan die aangaf geen moeite te hebben met het streven van CDA en ChristenUnie dat de gemeente hand- en spandiensten verleent aan parkeigenaren.

Tweehonderd woningen

Binnen de raad bestaat alom waardering voor de wijze waarop de visie tot stand is gekomen. Cor Louwerse (CDA) vindt dat dit ook van groot belang is voor woningzoekenden. Door de omvorming naar wonen komen er, zo verwacht hij, tweehonderd extra woningen beschikbaar voor starters en senioren. Dat de gemeente betrokken blijft bij de uitwerking van de plannen ziet hij als een goede zaak. Het initiatief moet wel uitgaan van de parken die ook de kosten van het opstellen van de plannen voor hun rekening moeten nemen.

Door de gemeente worden aanpassingen in het gebied uitgevoerd. De ambitie is wel aangepast waardoor de kosten met ruim 1,4 miljoen euro worden verlaagd. Onder meer wordt afgezien van de verbreding van de Looweg door te kiezen voor het alternatief hier passeerkommen aan te leggen. Daarmee worden de kosten met rond de 135.000 euro verlaagd.

Autoluw

De aanleg van het beoogde fietspad langs de Kawoepersteeg wordt versoberd. Hierdoor ontstaat, zo wordt erkend minder eenheid in het gebied en blijft er kans op stof en kuilen. Door de weg in de toekomst autoluw te maken wordt verwacht dat dit probleem kan worden getackeld. Door het planten van bomen worden auto’s geremd. In totaal wordt hierdoor rond de driekwart miljoen euro aan kosten bespaard. Ook wordt afgezien van het plaatsen van verlichting.

Ook de noodzaak 4000 vierkante meter grond aan te kopen voor een centraal speelbos is losgelaten. Hiervoor in de plaats wordt ingezet op het toevoegen van 3 procent aan buurgroen op elk park.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden