Foto: Shutterstock

Voorstel voor meer openbare toiletten

  Nieuwsflits

ERMELO - Door de gemeente Ermelo gaat onderzocht worden of er meer openbare toiletten kunnen komen voor mensen met een beperking. Daarnaast wordt de communicatie over bestaande openbare toiletten verbeterd via de app Hoge Nood.

Wijnand Kooijmans

 Het is één van de maatregelen welke voortvloeit uit de Inclusieagenda Ermelo en de diversiteitsagenda, zoals deze is vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad moet hier nog een oordeel over vormen.

De buurtsportcoaches van Het Beweegloket gaan adviseren hoe een sport beoefend kan worden met een fysieke of verstandelijke beperking. Obstakels voor rolstoelen moeten worden weggenomen. Stoepen moeten zo veel mogelijk op één hoogte worden gebracht. Onderzocht gaat worden of op de meeste fietspaden rolstoelen, scootmobielen en aupairfietsen elkaar kunnen passeren.

GGz Centraal wil bereiken dat er meer deskundigheid ontstaat over ambulante woonbegeleiding. Uitgangspunt is dat bij sommige psychische aandoeningen er altijd een vorm van begeleiding nodig is. Ambulante woonbegeleiding wordt als erg effectief ervaren. Het wordt gezien als niet alleen goed voor de cliënt maar ook voor de mantelzorgers en de buurtgenoten. De begeleiders zijn de professionele hulpverleners die allerlei problemen voorkomen en gesprekspartner zijn voor mantelzorgers en buurtgenoten. De klantmanagers van Meerinzicht moeten worden getraind om deze vorm van begeleiding goed in te zetten.

Er moet meer kennis komen over een beperking van kinderen en volwassenen. Dit met als doel dat meer begrip en sociale acceptatie ontstaat. Bij een crisis wordt een persoon niet altijd opgenomen in een instelling. Dat houdt in dat buurtgenoten en mantelzorgers meer informatie moeten krijgen. Het wordt als belangrijk ervaren dat iedereen weet wat er aan de hand is en wat er verwacht kan worden.

Om dat te bereiken moeten er trainingen worden aangeboden aan mantelzorgers, familie en buren over een beperking en onbegrepen gedrag. In de trainingen moet ook worden verteld wat de mogelijkheden en onmogelijkheden zijn van de zorg. Meegewerkt moet worden met buurtbemiddeling.

In Ermelo moet, zo is het uitgangspunt, meer bekendheid worden aangegeven aan de Academie voor Zelfstandigheid van ’s Heeren Loo. Doel is te bereiken dat ook personen die niet wonen bij ’s Heeren Loo mee kunnen doen aan deze trainingen. Het gaat dan bijvoorbeeld om mensen die begeleid en beschermd wonen. Scholen en andere organisaties moeten een lokaal educatieve agenda oprichten om beter met elkaar te kunnen praten over problemen en oplossingen. Geld voor kinderen met een beperking moet goed worden gebruikt. Maatwerk en flexibiliteit zijn hier kernwoorden.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden