Foto: Shutterstock

Kadernota niet voor spek en bonen

  Nieuwsflits

ERMELO - De gemeenteraad van Ermelo tracht bij de behandeling van de kadernota woensdag 15 juli met een gezamenlijke motie te komen. Hierin wordt dan aangegeven op welke terreinen bezuinigingen moeten worden gevonden om tot een sluitende meerjarenbegroting te komen maar ook de algemene reserve weer op peil te krijgen. Zonder dat daar verdere verhoging van de onroerendezaakbelasting tegenover staat

Wijnand Kooijmans

Dat werd duidelijk tijdens de beeldvormende vergadering over de kadernota. Waarbij door enkele partijen wel de vraag werd opgeworpen of het geen kadernota is waarvan de behandeling voor spek en bonen is. Er wordt hard gewerkt nog verdere bezuinigingen te vinden om zo in het najaar de raad een sluitende begroting te kunnen aanbieden.

Wethouder Wouter Vogelsang kon als goed nieuws vermelden dat de meicirculaire voor dit jaar Ermelo een extra bedrag van een half miljoen in kas bezorgd. Maar voor de langere termijn doemen donkere wolken op. Zo wordt er vanaf 2024 een bedrag van 715.000 euro minder van het Rijk ontvangen voor het sociaal domein. Daar komt nog eens een bedrag van 200.000 euro overheen omdat het Rijk denkt dat gemeenten daarmee gedwongen worden efficiënter te gaan werken.

De wethouder gaf aan dat Ermelo nog steeds voorkomt in de top tien van gemeenten die financieel het gezondst zijn. Hij wil bezien hoe er afstemming kan komen tussen de denkwijze van de raad over mogelijke bezuinigingen en de ambtelijke werkgroep die daar ook naar kijkt. De tijd dringt wel, zo gaf hij aan naar aanleiding van kritiek waarom niet eerder tot de instelling van deze werkgroep is gekomen en de raad daar niet bij is betrokken.

Er mogen tijdens de algemene beschouwingen de nodige moties en amendementen worden verwacht. De meeste partijen willen tot dat moment hun kruit droog houden. Wel is duidelijk dat er een voorstel komt van de ChristenUnie en CDA om de hondenbelasting niet af te schaffen maar kostendekkend te maken. De vier coalitiepartijen hebben steeds aangegeven daar geen voorstander van te zijn.

Het CDA gaat, zoals uit de discussie bleek, vermoedelijk het verst. Het wil zien of de bouw van een nieuw zwembad en sporthal niet gescheiden kunnen worden. De sporthal ziet de partij als noodzakelijk, de bouw van het zwembad kan dan vooruit worden geschoven. Ook overweegt het CDA met een voorstel te komen de aanpassing van De Dialoog voorlopig stop te zetten.

Duidelijk is dat deze fractie daar weinig steun voor mag verwachten. Folkje Spoelstra (ChristenUnie) bepleit wel dat de aanpassingen zo efficiënt en sober mogelijk worden uitgevoerd. Daar lijkt een meerderheid van de partijen in de raad achter te kunnen staan. Het complex moet na de aanpassingen wel betaalbaar blijven voor huurders, zo wordt door de partijen aangegeven.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden