Foto: Shutterstock

Pandemie raakt cultuursector hard

  Nieuwsflits

Harderwijk - De pandemie rond corona heeft gevolgen voor de culturele sector in Ermelo. Van de ondervraagde instellingen geeft 45 procent aan dat het personeel is afgenomen. Bij acht organisaties is ook het aantal vrijwilligers afgenomen.

Wijnand Kooijmans

Culturele instellingen geven aan gericht te zijn op herstel. Bij hen is veel hoop. De meeste organisaties hebben genoeg ambities voor de toekomst. Daarbij kunnen ook de gelden worden ingezet die vanuit het Rijk beschikbaar zijn gesteld om de gevolgen van de corona-crisis op te vangen.

Door het Ermelose college van burgemeester en wethouders is de cultuuraanpak voor de periode tot 2024 vastgesteld. Deze wordt binnenkort ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad. Tijdens gesprekken met de cultuursector is aangegeven door hen dat er niet gedacht moet worden vanuit de huidige subsidierelatie die er met de gemeente is. Het nieuwe beleid is gericht op de toekomst en is innovatief.

In het nieuwe beleid is de rol van de gemeente vastgelegd maar ook de eigen verantwoordelijkheid van de culturele organisaties. Er komt een nieuwe subsidieregeling waarin het huidige budget wordt verwerkt.

Bij de uitvoering van het cultuuraanbod wordt rekening gehouden met vier uitgangspunten. Er moet een vraaggericht aanbod komen, de gemeente en culturele instellingen werken samen en het moet gaan om cultuur voor de toekomst. De focus ligt op muziek, erfgoed, archeologie en Romeinen met als doel de culturele identiteit van Ermelo te versterken.

Daarnaast is de focus gericht op drie ambities. Educatie en ontwikkeling, participatie en sociale cohesie en economie en vrije tijd. Cultuur wordt gezien als iets voor iedereen, ongeacht leeftijd, achtergrond of opleiding. Cultuur moet er zijn voor de inwoners maar ook voor de bezoekers. Samen met de cultuursector wil de gemeente er voor zorgen dat cultuur voor zo veel mogelijk mensen betekenis krijgt. Cultuur draagt bij aan de verschillende doelen van de gemeente waarbij de samenwerking tussen beleidsterreinen moet worden opgezocht.

Met de beleidsvisie moet de cultuur in Ermelo beter en toekomstbestendiger worden.

Ook kan worden gewerkt aan een toekomstbestendig Cultuurplatform waarin cultuurorganisaties gezamenlijk kunnen optrekken en aan gezamenlijke thema’s kan worden gewerkt. De thema’s kunnen van organisatorische en praktische aard zijn maar ook culturele waarde hebben.

Rollen, verantwoordelijkheden en uitvoeringstaken zijn, zo geeft het college aan, duidelijk maar niet in beton gegoten.

Aangenomen wordt dat cultuur veel bezoekers naar Ermelo kan trekken.

Aangegeven wordt ook dat de ambities groter zijn geworden. Maar dat onder de huidige omstandigheden er niet meer budget gevraagd kan worden aan de gemeenteraad van Ermelo.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden