Foto: Shutterstock

Meer vleeskalveren of minder stikstof?

  Nieuwsflits

Ermelo -  Een kalverhouderij aan de Beek mag niet uitbreiden. Het college weigert de aangevraagde vergunning te verlenen.

Wijnand Kooijmans

Het bedrijf beschikt over een vergunning voor het houden van 559 vleeskalveren. Naast de werkzaamheden voor het bedrijf heeft de eigenaar ook een tweede baan. Hij wil daarom uitbreiden zodat het bedrijf voldoende groot is om van te bestaan. De kinderen van de initiatiefnemer zijn ook werkzaam in het bedrijf en hebben aangegeven dit op termijn ook te willen overnemen.

In totaal wil de eigenaar 1.406 vleeskalveren gaan houden, een uitbreiding met 847 vleeskalveren. Daarmee zou een volwaardig bedrijf ontstaan dat toekomstbestendig is. Het bedrijf is gelegen binnen het bestemmingsplan Buitengebied Agrarische Enclave en Speuld. Het niet meewerken aan het verzoek om uit te mogen breiden betekent, zo geeft het college aan, dat op termijn de uitstoot van stikstof daalt en de natuurwaarden worden versterkt.

In de afweging niet mee te werken aan het verzoek speelt mee dat het bedrijf ligt nabij stikstofgevoelige Natura 2000 gebieden. Het gaat om de gemeentelijke groenstrook langs de Beek en het Houtdorper- en Speulderveld. Gezien de stikstofmaatregelen die landelijk en provinciaal worden voorbereid ligt het, zo voert het college aan, niet voor de hand een intensieve veehouderij in dit gebied uit te breiden.

Het bedrijf zorgt, volgens het college, voor een flinke uitstoot aan stikstof op de Veluwe. Terwijl de provincie Gelderland maatregelen heeft getroffen om de uitstoot van stikstof aan te pakken, natuurgebieden te herstellen en de verduurzaming te versnellen. Deze maatregelen moeten zorgen dat de uitstoot van stikstof verminderd. Dat is ook de reden dat kalverhouders zich konden aanmelden voor een uitkoopregeling van de provincie. Ook gezien deze maatregelen past de uitbreiding van de kalverhouderij aan de Beek niet binnen de stikstofaanpak van de provincie.

Voorwaarde is dat een uitbreiding moet voldoen aan de door de gemeenteraad vastgestelde beleidsregels. Maar deze ontbreken tot nu toe binnen de gemeente. Dat zou dan eerst moeten worden opgesteld om de gevraagde medewerking te verlenen. Maar gezien het streven de uitstoot van stikstof te verminderen om de zwaar belaste natuur te ontlasten wordt het niet opportuun gevonden een beleid op te gaan stellen om deze en eventuele andere uitbreidingen van de intensieve veehouderij mogelijk te maken.

Erkend wordt dat het niet meewerken van de gemeente aan de gewenste uitbreiding betekent dat het bedrijf op langere termijn geen toekomstperspectief meer heeft. Er is begrip voor dat dit voor de eigenaar onaangenaam is. Hij heeft zich wel aangemeld voor de vrijwillige aankoopregelingen kalverhouderij. Maar het college acht de kans klein dat het bedrijf hiervoor in aanmerking komt.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden