Landgoed Leuvenum op de schop


<p class="special_container" pstyle="special_container">Landgoed Leuvenum.</p>

Landgoed Leuvenum.

(Foto: Grietje-Akke de Haas)

Landgoed Leuvenum op de schop

  Nieuwsflits

ERMELO -  Een deel van de agrarische bestemming van het landgoed Leuvenum krijgt een woon- en natuurbescherming. Hiermee moet, zo stelt het Ermelose college van burgemeester en wethouders, een verbeterd aanzicht krijgen.

Wijnand Kooijmans

Het totale landgoed omvat rond de vijfhonderd hectare en bestaat uit bossen, landbouwgronden, natuurgebied, agrarische erven, woonerven, herberg De Zwarte Boer en een groot monumentaal landhuis met omliggende waterpartijen en park.

De bestemming van het perceel Jhr. Dr. J.C. Sandbergweg 78 wordt gewijzigd in wonen. De aanwezige agrarische gebouwen worden gesloopt waarbij een bestaande agrarische bedrijfswoning wordt gehandhaafd als woning. Ook moet hier de ruimte komen voor de bouw van een extra woning door de initiatiefnemer.

Voor het perceel Veenweg 185 geldt dat de bestemming dusdanig wordt gewijzigd dat vanuit hier het beheer van het landgoed kan gaan plaatsvinden. De eigenaar heeft toegezegd een aantal agrarische gebouwen te slopen en twee gebouwen te renoveren voor de stalling en opslag van materialen. Een voormalig agrarische bedrijfswoning gaat gebruikt worden als bedrijfswoning met ruimte voor kantoor aan huis.

Het veranderen van de agrarische bestemming van twee agrarische bestemming bij de eerder genoemde woning aan de Sandbergweg dient als compensatie voor de nieuwbouw van de extra woning. De compensatie bestaat uit de aanleg van een struinpad, een parallel aan te planten heg en de herinrichting van een voormalig perceel tot een kruidenrijke weide van met bosmantelvegatatie omringd door een voormalig eikenhakhoutbos. Het struinpad moet twee aanwezige wandelpaden met elkaar verbinden waardoor een rondje landgoed mogelijk wordt.

In totaliteit wordt met de functieverandering bereikt dat 1.920 vierkante meter aan agrarische opstallen wordt gesloopt. Bovendien is er straks sprake van slechts twee aaneengesloten erven en is er geen sprake meer van verspreid liggende bebouwing.

De aanleg van een wandelpad moet de beleving van natuur en landschap op het landgoed vergroten. Het college voorziet tevens dat de sociale cohesie in het gebied wordt vergroot door uitbreiding van de woonfunctie en de bedrijvigheid door het toevoegen van een beheerlocatie. In het plan is opgenomen dat de open ruimte bij het bos aan de Poolseweg wordt opgeknapt. Hierdoor moet een nieuw leefgebied voor vogels, insecten en wild ontstaan.

De gewenste ontwikkelingen passen niet binnen het geldende bestemmingsplan. Om daartoe te komen wordt de gemeenteraad gevraagd mee te werken aan de gewenste functieveranderingen. Indien de vraag met ‘ja’ wordt beantwoord heeft de eigenaar een jaar de tijd zijn plannen verder uit te werken en aan de raad voor te leggen.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden