Verdeeldheid over verlichte kerktoren


Foto: Shutterstock

Verdeeldheid over verlichte kerktoren

  Nieuwsflits

ERMELO - Het verlichten van de toren van de Immanuelkerk heeft geleid tot ernstige verdeeldheid in de Ermelose gemeenteraad. Uiteindelijk is met dertien tegen acht stemmen een motie aangenomen waarin het college van burgemeester en wethouders wordt gevraagd voorlopig af te zien van het plaatsen van een installatie die de toren moet gaan verlichten.

Wijnand Kooijmans

 De motie werd aanvankelijk ingediend door Ben Noorloos (BurgerBelangen Ermelo), mede namens het CDA en kreeg de steun van de ChristenUnie. Volgens hen zijn de kosten die moeten worden gemaakt voor het aanlichten van de toren niet direct noodzakelijk. En moet daarmee worden gewacht tot de meerjarenbegroting sluitend is. Ook al wordt beseft dat het om relatief klein bedrag gaat dat al in de begroting is opgenomen.

Anneke Knoppert (Progressief Ermelo) zegt geen enkel idee te hebben waarom de motie wordt ingediend. Het is de raad die het geld eerder beschikbaar heeft gesteld en waaraan nu alleen uitvoering wordt gegeven door het college. Geld dat onderdeel uitmaakt van het totale plan voor de verfraaiing van het dorpscentrum.

Herma van der Weide (VVD) joeg de voorstanders van de motie in de gordijnen door te stellen nog nooit zoiets geks te hebben meegemaakt en te spreken van de slechtste motie ooit. Niet raadslid waardig. Het kwam haar zelfs op enige kritiek te staan van burgemeester Dorine Burmanje die de toon iets te ver vond gaan en Van der Weide opriep zich niet mee te laten slepen in de emoties van het moment.

Frans Snoek (SGP) vindt dat het geld al is vastgesteld in de begroting. De motie stelt, zo is zijn mening, het college onder curatele en daaraan heeft hij geen enkele behoefte.

Wethouder Hans de Haan zegt dat het college verbaasd is over de motie. Hij vindt dat de verlichting van de toren bijdraagt aan de verbetering van de uitstraling van het centrum en een trekker kan zijn mensen te verleiden tot een langer verblijf in het centrum. “Wat is daar tegen?” Volgens wethouder Wouter Vogelsang draagt het niet uitgeven van het geld niets bij aan het terugdringen van het begrotingstekort en staat het ook volledig los van de verhoging van de onroerendzaakbelasting. Het college gaf de raad dan ook het advies af te zien van het aannemen van de motie.

Ben Noorloos vindt dat het beschikbaar stellen van het geld bespreekbaar had moeten worden gesteld bij de heroverwegingsvoorstellen rond alle uitgaven. Dick Tillema (ChristenUnie) vond dat de motie wel erg chaotisch tot stand is gekomen en daarom niet vooraf mede ondertekend is door zijn partij. Hierin zag hij echter geen reden de motie niet te steunen.

Het Ermelose college moet nu beslissen of het uitvoering geeft aan de motie. Het is dat wettelijk niet verplicht maar het naast zich neerleggen van een motie wordt in Ermelo wel als hoogst ongebruikelijk gezien.

Meer berichten

Het lokale nieuws in uw mailbox ontvangen?

Aanmelden