De bewoners hoeven voorlopig niet gedwongen hun huizen uit. (foto: Wijnand Kooijmans)
De bewoners hoeven voorlopig niet gedwongen hun huizen uit. (foto: Wijnand Kooijmans) (Foto: Wijnand Kooijmans)

Geen gedwongen verhuizingen nog

Van gedwongen verhuizen van 34 bewoners van woningen aan de Gelreweg in Ermelo is op dit moment nog geen sprake. Uwoon is wel van plan de woningen op termijn te slopen maar moet hiervoor de benodigde procedures nog doorlopen.

Wijnand Kooijmans

Ermelo - Dat blijkt uit het antwoord van het Ermelo's college van burgemeester en wethouders op vragen van de CDA-fractie in de gemeenteraad. Aangegeven wordt dat men begrip heeft voor de zorgen van de huurders. "Het is voor bewoners een onzekere periode en zij willen, begrijpelijk, invloed hebben en weten waar ze aan toe zijn."

Het college wijst erop dat de rechten van de huurder zijn vastgelegd in twee wetten. Uwoon heeft recent een reglement sloop, renovatie en groot onderhoud opgesteld ter vervanging van hun sociale plan. Hierin zijn de randvoorwaarden die bij het proces van belang zijn opgenomen. In het reglement is opgenomen dat sloop alleen mogelijk is met instemming van de huurder. Ook kan een rechter bepalen dat de huurovereenkomst wordt beëindigd.

Volgens de wet moet Uwoon een complex specifiek plan opstellen. Bij voorkeur in samenspraak met de huurders waarna het plan moet worden voorgelegd aan de bewonerscommissie en huurdersorganisatie voor advies en instemming. Dit plan moet nog worden opgesteld. Uwoon heeft aangegeven in de eerste helft van dit jaar zo'n plan op te stellen en dan te bespreken met iedere individuele huurder. Indien de huurder niet akkoord gaat moet Uwoon voor ontbinding van de huurovereenkomst naar de rechter stappen.

Uwoon heeft ook aangegeven met de bewoners na te willen denken over de herontwikkeling van de locatie en te kijken hoe wensen en behoeften van de huidige bewoners daarin kunnen worden meegenomen. Uitgangspunt is wel meer woningen op de betreffende locatie te willen bouwen om zo tegemoet te komen aan de hoge vraag naar woningen van vooral starters en ouderen.

Door Uwoon is 19 november vorig jaar aan wethouder Laurens Klappe te kennen gegeven dat men met de 48 bewoners van de Gelreweg om tafel wil om over de toekomst van de woningen te praten. Renovatie wordt door Uwoon niet gezien als een optie omdat de woningen aan het einde zijn van hun technische levensduur.

Bewoners die willen verhuizen krijgen vanaf maart een verhuiskostenvergoeding aangeboden. De gemeente bespreekt de stand van zaken regelmatig tijdens overleg met Uwoon en neemt hierbij de belangen en zorgen van huurders mee. De gemeente komt daarnaast verder in beeld als er stadsvernieuwingsurgentie wordt aangevraagd. Deze is nog niet aangevraagd en zo'n aanvraag wordt ook niet op korte termijn verwacht. Daarnaast wordt de gemeente er bij betrokken bij een wijziging van het bestemmingsplan.

De bewoners hebben inmiddels besloten zich te verenigen in een stichting om zo de strijd aan te gaan tegen de plannen van Uwoon welke ze als onaanvaardbaar zien.

Meer berichten