Garritsen en Zwart bovenaan de Haspelberg waar de grootschalige bomenkap plaatsvond. (foto: Grietje-Akke de Haas)
Garritsen en Zwart bovenaan de Haspelberg waar de grootschalige bomenkap plaatsvond. (foto: Grietje-Akke de Haas)

Boosheid en onbegrip door kaalslag

"Ik had een excursie moeten organiseren", steekt Henk Jan Zwart, Beheerder bossen, natuurterreinen en fauna gemeente Ermelo, de hand in eigen boezem. In die zin is Zwart het volledig eens met de inhoud van de ingezonden brief van de heer Jan Garritsen, (brief is onder aan het artikel geplaatst). Ingrijpende woningbouwplannen worden immers ook toegelicht met informatieavonden, om het impact op de omgeving. Minstens zoveel impact heeft de 'kaalslag' waar Garritsen over spreekt. De excursie kwam er alsnog van afgelopen vrijdag.

Ermelo - Het gaat Garritsen niet alleen om de 'kaalslag' in het bos ter hoogte van de Haspelberg, maar ook om de uitbreiding van camping De Haeghehorst met 3 hectare die zoals hij begreep, verband houdt met de grootschalige bomenkap op de Haspelberg. "De Veluwe is immers één grote camping met vakantiehuisjes. Met zoveel aanbod begrijp ik niet dat er steeds uitgebreid mag worden." Zwart legde uit dat de camping om bedrijfseconomische redenen wil uitbreiden. In een eerder stadium heeft het toenmalige college toegezegd dat de camping mag uitbreiden. Tegenwoordig bepaalt de visie Vitale Vakantieparken dat uitbreiding pas een allerlaatste optie kan zijn, en binnen voorwaarden.

De bomenkap waar het in dit artikel om draait heeft Zwart 'maar' uit te voeren; het gemeentelijk, provinciaal en zelfs Europees beleid schrijft dit namelijk voor. Voor uitbreiding van de camping met 3 hectare moeten veel bomen het veld ruimen. Volgens Zwart bepaalt de Boswet dat 3 hectare keer factor 1,6 is 4,5 hectare bos elders moet worden gerealiseerd. Dat gaat gebeuren aan de Flevoweg in de vorm van natuur. Natura 2000, een Europees netwerk van beschermde natuurgebieden, bepaalt bovendien dat 3 hectare keer 5 is 15 hectare productiebos moet worden omgevormd naar natuurbos. Dit vindt momenteel plaats bovenaan de Haspelberg. Zwart: "In dat gebied eist de Provincie Gelderland daarnaast dat alle exoten moeten worden weggehaald. De kap van de exoten is onderdeel van de omvorming van produktie- naar natuurbos. Er komt echter nieuwe aanplant voor terug, zoals de inlandse eik, beuk, berk en lijsterbes. De grove den en lariks komen meestal vanzelf 'aanwaaien'." De aanplant van de bomen gebeurt op woensdag 14 maart tijdens de Boomfeestdag, een initiatief van Het Pakhuis, waarbij leerlingen van een aantal basisscholen meehelpen de jonge bomen te planten. Voor dat het zover is wordt eerst al het hout weggehaald en takkenrillen gemaakt. De grond daartussen wordt omgeploegd voor de nieuwe aanplant.

Garritsen stelde de 'glas-heldere' toelichting van Zwart en het bezoek aan de plaatsen van 'opwinding', erg op prijs. "Jammer dat het zo is gelopen, deels door gebrek aan communicatie en mis-communicatie."

BOOSHEID EN ONBEGRIP DOOR KAALSLAG

Halverwege het fietspad Jacob Catslaan – Staringlaan, 'bovenaan de Haspelberg' daar waar een bank staat om van de natuur te genieten en naar de stilte te luisteren, heeft zich een kleine ramp voltrokken. Rechts van het daar ingaande bospad heeft de storm van donderdag 18 januari op een niets ontziende wijze huis gehouden. 
Aan de andere kant van datzelfde pad heeft de gemeente in een deel van het beschermde natuurgebied een alles vernietigende kaalslag uitgevoerd. Er staat geen boom meer, alle loof- en dennenbomen, zowel exoten als inheemsen zijn ten prooi gevallen aan 'zinloos geweld'.

De reden die hieraan ten grondslag ligt, zo geeft de opdrachtgever aan, staat in verband met de "noodzakelijkheid voor de uitbreiding van camping 'De Haeghehorst' ". Deze camping aan de Fasantlaan mag aan de achterzijde met 30.000 m2 uitbreiden. Ik heb de werkzaamheden ter plaatse aanschouwd. Met onbegrip en terneergeslagen heb ik me snel uit de voeten gemaakt, ook al omdat aan de belofte van een dorpsbestuurder "het groen wordt zoveel mogelijk behouden" in het geheel niet is voldaan. 
Boze inwoners van Ermelo en omgeving vragen zich nog steeds af waarom deze 'noodzakelijke' uitbreiding, die op geen enkele manier is aangetoond of beargumenteerd, er moest komen. Des te meer ook omdat het gebied Noordwest-Veluwe rijkelijk voorzien is van campings en aanverwante vakantiemogelijkheden. 
Concluderend wordt gesteld dat uitbreiding wellicht gewenst is maar van een bepaalde  noodzakelijkheid kan niet worden gesproken.

Op zoek dan maar naar andere argumenten, die deze manoeuvre rechtvaardigt. Om te beginnen de tekst, die werd aangetroffen op een aan een boom gebonden A-4tje van de gemeente: "de uitbreiding van 3 hectare van camping 'De Haeghehorst', maar ook, in verband daarmee, omvorming van 15 hectare productiebos naar meer natuurlijk bos: daar worden vooral inheemse boomsoorten gekapt, boomsoorten waar onze inheemse insecten geen trek in hebben."
Al meer dan dertig jaar kom ik bijna dagelijks in dit gedeelte van het natuurgebied. En nog nooit heb ik werkzaamheden waargenomen die de naamgeving van 'productiebos' rechtvaardigen. 
Onder een productiebos wordt immers verstaan een bos dat beheerd wordt met een productiedoelstelling; de bomen groeien totdat ze geschikt zijn voor de papierfabricage of de meubelindustrie. Van omvorming is dus eigenlijk geen sprake, zij het dat dit bos mogelijk van oorsprong wel als productiebos werd aangemerkt, maar als zodanig niet (meer) herkenbaar is.  Dit bos heeft meer weg van een natuurlijk bos, waar verjonging, groei, veroudering en verval aan de orde van de dag zijn.
Conclusie: Of het is een slordig, niet onderhouden productiebos (van oorsprong) zonder beheer, zij het dat paden worden vrij gehouden, of het betreft een natuurlijk bos. In beide gevallen is kaalslag niet verklaarbaar.

Na de flora werden ook nog argumenten voor de fauna aangedragen. 
Het leefgebied van de zwarte specht en de wespendief moet kwalitatief worden vergroot en  verbeterd. Het leefgebied van beide vogels is van een uitstekende kwaliteit. De (zwarte) specht is vooral in het voorjaar duidelijk te horen, het kloppen tegen een boomstam op zoek naar voedsel. Zij broedt in hoge bomen, voornamelijk naaldbomen en beuken. 
De wespendief is in Nederland een vrij schaarse zomergast in bosachtige streken. De voeding bestaat uit larven, maden, wespen en bijen, soms ook uit kleine zoogdieren en reptielen.
De volgende tekst bracht in deze trieste situatie ook nog een humorvolle lach op veler gezichten: "Omvorming naar natuurlijk bos door het kappen van vooral uitheemse boomsoorten waar onze inheemse insecten geen trek in hebben."
In dit verband wordt met de uitheemse boomsoorten of exoten bedoeld de Douglas-den, Amerikaanse eik en de prunus. De 'hilarische' opmerking, dat 'onze inheemse insecten' in die bomen geen trek hebben, raakt kant noch wal.
Ook hier ligt de conclusie voor de hand dat kaalslag gezien het boven gestelde geen gevolg behoeft te hebben.  
Dat de strijd wordt aangegaan met de 'exoten' is een geheel ander onderwerp.

Tot slot zij met nadruk gesteld dat deze exercitie, mogelijk ook door de gebrekkige informatie en niet terzake dienende feiten, slechts boosheid en onbegrip hebben opgeleverd.
Van enige noodzaak en/of compensatie (vergoeding, schadeloosstelling of vereffening) is geen sprake. Is er dan toch nog een andere reden? Wie zal het zeggen.

Ingezonden door Jan Garritsen

Meer berichten